style="margin-top:40px;"

marți, 8 decembrie 2015

:HOROSCOPE ARABE

Arab Horoscope: What sign are you compliant and reveal important details about you Horoscop arab: află ce semn îţi corespunde şi detaliile importante pe care le dezvăluie despre tine Horoscop arab. Zodiile arabe corespund semnelor din horoscopul european, cel mai cunoscut dintre toate tipurile de zodiace existente. Zodiacul arab oferă, de asemenea, detalii interesante despre caracterul şi viitorul nativilor, dar identifică şi arma albă care defineşte cel mai bine destinul fiecăruia. ŞTIRI PE ACEEAŞI TEMĂ Inteligenţa feminină, în funcţie de zodie: femeia care te „citeşte“ di... Zodiile care se potrivesc cel mai bine la pat: cuplurile care fac sex ... Iată care sunt perioadele zodiilor arabe, pentru a fi mai simplu să identificaţi sub ce semn v-aţi născut şi să descoperiţi arma albă care simbolizează destinul de care veţi avea parte, conform horoscopului arab. Horoscope Arab. Arabic signs of the horoscope signs correspond Europe, the best known of all existing zodiac. Arab Zodiac offers also interesting details about the nature and future of the natives, but identifies and white gun that best defines the destiny of each. NEWS Related feminine intelligence, according to the sign: the woman that you "read" di ... Signs that best fit the bed: intercourse ... Here are the Arab zodiac periods to be easy to identify in what sign you were born and discover melee weapon symbolizing destiny that you will have, according to Arab horoscope. Horoscop arab: semnele zodiacului Sabia: 24 noiembrie - 3 ianuarie Ghioaga: 4 ianuarie- 10 februarie Arcul: 11 februarie - 19 martie Cuţitul: 20 martie - 1 mai Pumnalul: 2 mai - 15 iunie Suliţa: 16 iunie - 22 iulie Praştia: 23 iulie - 4 septembrie Spada: 5 septembrie - 14 octombrie Buzduganul: 15 octombrie - 23 noiembrie Arab Horoscope: Zodiac signs Sword: November 24 to January 3 Mace 4 January to 10 February Arc: February 11 to March 19 knife: March 20 to May 1 Dagger: May 2-June 15 Spear: June 16-July 22 Sling: 23 July - September 4 Spada: September 5-October 14 mace: October 15-November 23 Horoscop arab: caracteristicile fiecărui semn Sabia: 24 noiembrie - 3 ianuarie Plini de energie şi cu chef de viaţă, nativii acestui semn încep multe acţiuni, pe care adesea nu le finalizează, notează eva.ro. Sunt percepute drept persoane superficial şi au nevoie să înveţe ce înseamnă organizarea. Sunt adevăraţi cuceritori, aşa că nu duc lipsă de pretendenţi, însă le este greu să rămână mult timp alături de cineva, pentru că se plictisesc destul de repede. Arab Horoscope: characteristics of each sign Sword: 24 November to 3 January energized and feel life, the natives of this sign starting several actions, which often do not complete notes eva.ro. People are perceived as superficial and they need to learn what organization. Conquerors are true, so do not lack suitors, but find it difficult to stay long with someone, because they get bored pretty fast. Ghioaga: 4 ianuarie- 10 februarie Persoanele născute sub acest semn sunt firi puternice şi par insensibile, dar ascund un suflet bun, în ciuda faptului că spun lucrurilor pe nume, oricât ar fi de dureroase. Nu au întotdeauna răbdare cu cei care sunt sau par mai slabi decât ei, iar viaţa le arată că pot avea de învăţat şi de la persoanele pe care le consideră inferioare. Mace 4 January to 10 February People born under this sign are strong natures and seem insensitive, but hiding a good heart, despite the facts straight, no matter how painful. There were always patient with those who are or appear weaker than them and shows them that life may have learned from people they considered inferior. Arcul: 11 februarie - 19 martie Deşi par încrezători şi încearcă să demonstreze acest lucru, sunt nesiguri şi rareori au încredere în forţele proprii. Firea duală îi împiedică adesea să realizeze ceea ce-şi doresc, iar regretele îi copleşesc mai ales atunci când acţionează pentru a le face altora pe plac. Liniştea vor reuşi să o capete numai dacă învaţă să echilibreze cele două caracteristici opuse care îi definesc Arc: February 11 to March 19 Although they seem confident and trying to prove this, are rarely insecure and self-confidence. The dual nature often prevents them achieve what they want and sorrows overwhelm him especially when they act to please others. The silence will only succeed if it ends learns to balance two opposing characteristics that define them Cuţitul: 20 martie - 1 mai Perseverenţi, muncitori şi încăpăţânaţi, nativii născuţi sub acest semn trec destul de repede peste dezamăgiri şi găsesc mereu forţa să o ia de la capăt. Un impediment în drumul lor spre succes în orice şi-ar propune este impulsivitatea. Regretă acţiunile făcute sub impulsul furiei, mai ales că se întâmplă să reacţioneze destul de violent. Knife: March 20 to May 1 perseverance, hard working and stubborn natives born under this sign quite rapidly over disappointments and always find the strength to start all over again. An impediment in their way to success in everything he proposes is impulsiveness. Regrets actions made under the impulse of anger, especially since it happens to react quite violently. Pumnalul: 2 mai - 15 iunie Sunt persoane născute pentru a accede pe cele mai înalte trepte sociale, iar pentru a-şi atinge scopul sunt dispuşi să muncească enorm şi să facă sacrificii. Responsabilitatea de care dau dovadă în orice situaţie îi duce în punctul de a-şi pune în pericol sănătatea, pentru că îşi forţează limitele pentru a duce la capăt ce au promis. Dagger: May 2 to June 15 are people born to accede to the highest social stage and to achieve their goal are willing to work and make sacrifices enormous. Responsibility for demonstrating in every situation leads them to the point of endangering human health, because he pushes the boundaries to bring to an end what they promised. Suliţa: 16 iunie - 22 iulie Viitorul este esenţial pentru aceşti nativi energici şi hotrâţi să facă lucruri importante în viaţă. După ce-şi întemeiază o familie se dovedesc cele mai iubitoare persoane cu partenerii de viaţă şi cu copiii. Intuiţia formidabilă îi ajută să se ferească de persoanele care le pot face rău, iar prietenii îi apreciază pentru discreţia de care dau dovadă. Spear: June 16 to July 22 The future is essential for these natives energetic and hotrâţi to do important things in life. After raising families and proved most loving person with spouses and children. Formidable intuition helps to beware of people who can hurt them and appreciate them for friends who demonstrate discretion. Praştia: 23 iulie - 4 septembrie Persoane independente, aceşti nativi nu acceptă nicio formă de constrângere. Sunt adepţii schimbării şi simt des nevoia să o ia de la capăt, în toate aspectele vieţii. Resping tradiţiile şi formele învechite de a gândi şi a acţiona, dar totuşi trebuie să înveţe că au nevoie şi de stabilitatea pentru a reuşi în viaţă. Sling: July 23 to September 4 independent persons, these natives do not accept any form of coercion. I believe in change and often feel the need to start from the beginning in all aspects of life. Reject traditions and old forms of thinking and acting, but still need to learn that they also need stability to succeed in life. Spada: 5 septembrie - 14 octombrie Au puterea de a înfăptui lucruri măreţe, dar numai dacă reuşesc să-şi urmeze drumul fără să se lase distraşi de la scopul stabilit. Intuiţia foarte bună îi ajută în drumul lor, şi poate de aceea le şi place să se implice în situaţii dificile, pentru a vedea cum şi dacă vor reuşi să le ducă la capăt cu succes. Spada: September 5-October 14 have power to do great things, but only if you fail to follow the path without leaving distracted from the purpose set. Good intuition helps them on their way, and can therefore also like to engage them in difficult situations, to see how and if they manage to carry them out successfully. Buzduganul: 15 octombrie - 23 noiembrie Persoane autoritare şi puternice, nativii născuţi sub acest semn sunt lideri înnăscuţi. Extrem de calmi, pare că iau întotdeauna cele mai bune decizii. Pot da impresia că sunt oameni reci, chiar periculoşi, celor care nu îi cunosc prea bine. Nu ezită să se folosească de toate avantajele pentru a-şi atinge scopurile şi au nevoie să-şi domolească tendinţa de tiranie şi autoritate extremă. Mace: October 15-November 23 Persons authoritative and powerful, natives born under this sign are natural leaders. Extremely calm, it seems always take the best decisions. I can give the impression that people are cold, even dangerous, those who do not know them too well. Do not hesitate to use all the advantages to achieve its goals and need to appease the trend of extreme tyranny and authority.